سرویس های آمودراه

نظارت

مدیریت ایمنی عملیات ساختمانی و راهسازی از پایه های اصلی فعالیت ما میباشد.

حمل و نقل و ترافیک

مدیریت کیفیت و زمان هسته و ماهیت فعالیت ماست، و فراهم آوردن محیطی امن تر هدف نهایی ماست.

معماری

خلق مکان هایی که تجربه انسان را بهبود میبخشد، نه فقط به معنی انعکاس زمانه و فرهنگ، بلکه به معنی شکل دادن تجربه زندگی انسان است.

پروژه های فعال